ബീന സാബു
WHAT WE SEE.......................................................AND WE DONT...


നമ്മള്‍ കാണുന്നതും ... കാണന്‍ ശ്രമിക്കാത്തതും..
2 Responses
  1. താങ്കളുടെ ഉദ്യമം ശ്ലാഘനീയം തന്നെ.. പ്കഷേ കഴിയുന്നതുംപടങ്ങള്‍ എടുക്കുന്ന സൈറ്റുകളുടേയോ, പ്രസീദ്ധീകരണങ്ങളടുയോ പേരുകളും കൂടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍.. കൂടുതല്‍ നന്നായി ഇരിക്കും.. നിയമപരമായി താങ്കളുടെ വശം കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമാവുകയും ചെയ്യും...:)


  2. Beena Says:

    Sajan: thanks.. i never thought about it. will keep it in mind.
    -bs-