ബീന സാബു


10 Responses
 1. ramaniga Says:

  cute very cute indeed!


 2. ശ്രീ Says:

  ഹ ഹ, കൊള്ളാം
 3. Maria Says:

  the clashing views (in your previous post) are striking. 4. Enchanting Says:

  Dear Sir/Madam

  Happy onam to you. we are a group of students from cochin who are currently building

  a web portal on kerala. in which we wish to include a kerala blog roll with links to

  blogs maintained by malayali's or blogs on kerala.

  you could find our site here: http://enchantingkerala.org

  the site is currently being constructed and will be finished by 1st of sep 2009.

  we wish to include your blog located here

  http://beenasmalayalamblog.blogspot.com/

  we'll also have a feed fetcher which updates the recently updated blogs from among

  the listed blogs thus generating traffic to your recently posted entries.

  If you are interested in listing your site in our blog roll; kindly include a link

  to our site in your blog in the prescribed format and send us a reply to

  enchantingkerala.org@gmail.com and we'll add your blog immediatly.

  pls use the following format to link to us

  Kerala

  hoping to hear from you soon.

  warm regards

  Abhilash.k


 5. Anonymous Says:

  http://adipoliblogspotcom.blogspot.com/


 6. BILJO ISSAC Says:

  æµÞUÞ¢ æµçGÞ ¨ çËÞçGÞ.... ®ÈßAí èÌÌßZ ùßçÜxÁí ¦Ï ç„ïÞ·í ÉøߺÏæM¿áJß ÄøÞçÕÞ?


 7. BILJO ISSAC Says:

  kollam keto ee post... evidunnu oppichu?? enik arelum bible padikkan pattiya blog paranju tharavo?